فارسی     العربی     english    
جاسکو- محصولات
 
 • rack

  JAS - rack

  راک صوتی قابل گسترش

 • 360a

  JAS - 360A

  آمپلی فایر 720 وات

 • ts2

  JAS - ts2

  باند بلندگوی 250 وات

 • 100

  JAS - 100

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • mxr31

  JAS - mxr31

  اکو میکسر قابل نصب به راک

 • ts3

  JAS - ts3

  باند بلندگوی 300 وات

 • 150

  JAS - 150

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • 240fa

  JAS - 240fa

  اکو آمپلی فایر 500 وات

 • s3

  JAS - s3

  باند بلندگوی 300 وات

 • 500

  JAS - 500

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • 360fa

  JAS - 360fa

  اکو آمپلی فایر 720 وات

 • dh1

  JAS - dh1

  باند بلندگوی 500 وات

 • 1000

  JAS - 1000

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • d800dea

  JAS - d800dea

  اکو آمپلی فایر استریو 250+250 وات

 • ds2

  JAS - ds2

  باند بلندگوی 500 وات

 • 2000

  JAS - 2000

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • d1400dea

  JAS - d1400dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • ds3

  JAS - ds3

  باند بلندگوی 600 وات

 • 2100

  JAS - 2100

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • s800dea

  JAS - s800dea

  اکو آمپلی فایر 250 وات

 • ts750p

  JAS - ts750p

  باند بلندگوی 250 وات

 • 2300

  JAS - 2300

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • d1500dea

  JAS - d1500dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • ts850p

  JAS - ts850p

  باند بلندگوی 500 وات

 • 2400

  JAS - 2400

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • d1675dea

  JAS - d1675dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • ts450p

  JAS - ts450p

  باند بلندگوی 300 وات

 • 3000

  JAS - 3000

  میکروفن دینامیک یک سویه

 • t3700dea

  JAS - t3700dea

  اکو میکسر آمپلی فایر با 3 خروجی

 • ts350p

  JAS - ts350p

  باند بلندگوی 250 وات

 • 250

  JAS - 250

  میکروفن استاتیک یقه ای

 • 4500

  JAS - 4500

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 300 * 4 وات

 • ch1

  JAS - ch1

  باند بلندگوی 2000 وات

 • s1800dea

  JAS - s1800dea

  اکو میکسرآمپلی فایر 500 وات

 • ch2

  JAS - ch2

  باند بلندگوی 1200 وات

 • tp1

  JAS - tp1

  پایه باند قابل تنظیم در جهات مختلف

 • d2000dea

  JAS - d2000dea

  اکو آمپلی فایر استریو 500 + 500 وات

 • d4000dea

  JAS - d4000dea

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 1000 + 1000 وات

 • d10000usb

  JAS - d10000usb

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 2500 + 2500 وات

 • 12000dea

  JAS - 12000dea

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 1250 * 4 وات

 • 16000

  JAS - 16000

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 1000 * 4 وات

 • 24000usb

  JAS - 24000usb

  اکو میکسرآمپلی فایر با چهار خروجی 2500 * 4 وات

 • 20000usb

  JAS - 20000usb

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 5000 + 5000 وات

 • d8000dea

  JAS - d8000dea

  اکو میکسرآمپلی فایر استریو 1750 + 1750 وات

تغییر رنگ سایت
رنگ بندی